Zpracování osobních údajů

Na tomto místě naleznete informace o tom, jakým způsobem a v jakém rozsahu zpracováváme osobní údaje, pro jaké účely osobní údaje zpracováváme, z jakého zdroje je získáváme, komu je předáváme a po jakou dobu je uchováváme. Naleznete zde také informace o Vašich právech v souvislosti s ochranou osobních údajů.

Správce osobních údajů

My, společnost AK Vinohradská s.r.o., IČ: 08562610, sídlem Vinohradská 2396/184, Vinohrady, 130 00 Praha 3 (dále jen „my“), jsme správcem osobních údajů. Kontaktní údaje správce naleznete zde.

Jakožto správce stanovujeme účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Účel zpracování a právní tituly pro zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme za účelem a v souvislosti s poskytováním právních služeb na základě následujících právních titulů:

 • Splnění smlouvy (zejména smlouvy o poskytování právních služeb a souvisejících požadavků klientů, smlouvy s obchodními partnery, smlouvy se spolupracujícími advokáty či advokátními kancelářemi a dodavateli výrobků a služeb);
 • Plnění právních povinností (zejména povinností ve smyslu účetních a daňových předpisů, právních a stavovských předpisů upravujících výkon advokacie, jakož zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti);
 • Ochrana našich oprávněných zájmů (zejména nabízení našich služeb prostřednictvím e-mailu a vymáhání našich právních nároků);
 • Ochrana oprávněných zájmu třetích osob (zejména našich klientů v souladu s právními a stavovskými předpisy upravujícími výkon advokacie);
 • Rozšiřování zaměstnaneckých struktur (zejména oslovení uchazečů o zaměstnání, hodnocení uchazečů o zaměstnání v rámci náborového procesu).

Zpracovávané osobní údaje

Zpracováváme především osobní údaje našich klientů. Dále také zpracováváme údaje našich obchodních partnerů a dodavatelů, zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání a dalších osob, pokud jsou jejich osobní údaje nezbytné pro poskytování našich služeb nebo ochranu našich oprávněných zájmů, jakož i zájmů našich klientů nebo jiných osob.

 

ÚčelOsobní údaje
Splnění smlouvy
 • identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo)
 • číslo účtu a další transakční údaje
 • IČO, DIČ
 • datum narození, případně rodné číslo
 • případně další informace týkající se našich klientů nebo třetích osob, které jsou nezbytné pro plnění námi uzavřených smluv
Plnění právních povinností
 • identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo)
 • číslo účtu a další transakční údaje
 • IČO, DIČ
 • datum narození, případně rodné číslo
 • případně další informace týkající se našich klientů nebo třetích osob, které jsou nezbytné pro plnění právních povinností
Ochrana našich oprávněných zájmů
  • identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo)
  • číslo účtu a další transakční údaje
  • IČO, DIČ
  • datum narození
  • případně další informace týkající se našich klientů nebo třetích osob, které jsou nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů
Ochrana oprávněných zájmu třetích osob
 • identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo)
 • číslo účtu a další transakční údaje
 • IČO, DIČ
 • datum narození
 • případně další informace týkající se našich klientů nebo třetích osob, které jsou nezbytné pro ochranu oprávněných zájmu třetích osob, především našich klientů
Rozšiřování zaměstnaneckých struktur
 • identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, kontaktní adresa, e-mail a telefonní číslo)
 • údaje o kvalifikaci (vzdělání, schopnosti a dovednosti, pracovní zkušenosti)
 • datum narození, případně rodné číslo
 • případně další informace, které nám zašlete v životopise či motivačním dopise

Způsob zpracování a doba, po kterou osobní údaje uchováváme

Osobní údaje zpracováváme manuálně, ale i v elektronických informačních systémech, které ovšem podléhají stálé a přísné fyzické, technické i procedurální kontrole. Vždy je ovšem zpracováváme pouze pro účel, pro který byly tyto údaje získány.

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po nezbytnou dobu potřebnou k výkonu či zajištění všech práv a povinnosti vyplývajících z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy (zejména zákonem o advokacii, zákonem o archivnictví a spisové službě a zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti).

Po delší dobu uchováváme osobní údaje pouze, pokud vznikne potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu. Osobní údaje uchazečů o zaměstnání uchováváme po dobu trvání výběrového řízení. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracovávané výhradně pro účely ochrany oprávněného zájmu, uchováváme je jen pouze po dobu existence tohoto oprávněného zájmu. Osobní údaje, které zpracováváme na základě uděleného souhlasu, uchováváme po dobu platnosti tohoto souhlasu.

Osoby odpovědné za zpracování a předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme my jakožto správce. Osobní údaje zpřístupňujeme pouze našim zaměstnancům a spolupracujícím advokátům či jednotlivým smluvně sjednaným zpracovatelům osobních údajů (například účetní, daňový poradce, poskytovatel údržby informačního systému), případně dalším správcům, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. V souvislosti s poskytováním právních služeb mohou být v konkrétním případě příjemci osobních údajů též orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány) a případně další subjekty dle potřeb a pokynů klienta.

Vaše práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte práva, která vyplývají z právních předpisů a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

(i) Právo na přístup k osobním údajům

Toto právo znamená, že od nás máte právo získat informace o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a pokud ano, o jaké údaje se jedná, jakým způsobem, za jakým účelem a v jakém rozsahu je zpracováváme, případně kde jsme je získali a komu je předáváme.

(ii) Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili nebo doplnili.

(iii) Právo na výmaz osobních údajů

Můžete od nás požadovat, abychom vymazali Vaše osobní údaje, a my tak učiníme v případě, že osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány nebo zpracování přestane být v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Vaše osobní údaje také vymažeme, pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu (pokud neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování na naší straně).

Vaše osobní údaje však nemohou být vymazány, pokud je zpracování Vašich osobních údajů i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti, účely archivace ve veřejném zájmu, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

(iv) Právo na omezení zpracování osobních údajů

V případě, že požádáte o omezení zpracování, Vaše osobní údaje po omezenou dobu znepřístupníme, dočasně odstraníme, uchováme anebo provedeme jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva.

(v) Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování, které je založeno na našich oprávněných zájmech správce, oprávněných zájmech třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Po vznesení námitky bude zpracování osobních údajů ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

(vi) Právo na přenositelnost

Právo na přenositelnost osobních údajů Vám dává možnost získat osobní údaje, které jste nám poskytli, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, abychom je předali my.

(vii) Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného příslušného dozorového úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržováním povinností stanovených GDPR (zejména dozorového úřadu v členském státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k domnělému porušení). Více informací o Vašich právech naleznete na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů: https://www.uoou.cz/.

Se svými právy a případnými dotazy k ochraně osobních údajů se na nás můžete obrátit prostřednictvím e-mailu na office@akvin.cz nebo dalších kontaktních údajů, které naleznete zde.