Smlouvy

Smlouvy jsou vícestrannými právními jednáními způsobujícími vznik, změnu či zánik práv a povinností. Smlouvy  jsou jedním ze základních pilířů soukromého práva. V praxi se můžeme setkat s různými typy smluv, přičemž každý z nich má své podstatné náležitosti, které musí obsahovat. Rozebereme si postupně ty nejpoužívanější.

Domluvte si první konzultaci

  Stisknutím tlačítka “Odeslat” souhlasíte s podmínkami AKVIN o zpracování osobních údajů

  Smlouvy

  Domluvte si první konzultaci

   Smlouvy jsou vícestrannými právními jednáními způsobujícími vznik, změnu či zánik práv a povinností. Smlouvy  jsou jedním ze základních pilířů soukromého práva. V praxi se můžeme setkat s různými typy smluv, přičemž každý z nich má své podstatné náležitosti, které musí obsahovat. Rozebereme si postupně ty nejpoužívanější.

   Kupní smlouva

   Kupní smlouva řeší převod vlastnického práva k věci mezi prodávajícím, kterému vzniká povinnost odevzdat kupujícímu předmět koupě, a kupujícím, jemuž vzniká povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu. Rozlišujeme, zda je předmětem smlouvy věc movitá nebo nemovitá. Kupní smlouva by měla zejm. obsahovat označení smluvních stran, identifikaci předmětu koupě a sjednanou cenu. Další práva a povinnosti se již odvíjejí od individuálních okolností každého případu. Kupní smlouvu upravuje v České republice občanský zákoník v § 2079 an.

   Kupní smlouva na movitou věc

    

   uzavřena dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

   Jméno, příjmení: Jan Bureš

   Bydliště: K Vahám 871, 360 52 Karlovy Vary

   Rodné číslo: 928134/4487

   (dále jen "Prodávající")

    

   a

   Jméno, příjmení: Eduard Skrblík
   Bydliště: Zanzibarská 208/11, 120 00 Praha 2
   Rodné číslo: 921843/4589
    (dále jen „Kupující“)

   I. Předmět koupě

   Prodávající prohlašuje, že má ve výlučném vlastnictví:

    

   Osobní automobil: Ford Mustang, 2X3 6854

   Barva: žlutá

   Rok výroby: 2018

   Registrační značka vozidla: 4B9 6666

   Identifikační číslo: 72798

   Výrobní číslo podvozku: 8X7S8W-2010

   Výrobní číslo motoru: 92YJS29-2010

   Počet najetých kilometrů: 20459

   Technický průkaz: Série XU č. 9919029

    

   II. Příslušenství předmětu koupě

    

   K příslušenství předmětu koupě patří: ……………………………………………..

   Prodávající se zavazuje, že na základě této kupní smlouvy odevzdá kupujícímu do výlučného vlastnictví a za níže stanovenou kupní cenu předmět koupě spolu s právním i faktickým příslušenstvím.

   Kupující se zavazuje, že předmět koupě spolu s veškerým příslušenstvím k němu náležícím kupuje do svého výlučného vlastnictví, a to za cenu stanovenou v odstavci níže.

    

   III. Kupní cena

    

   Smluvní strany ujednaly cenu předmětu koupě ve výši: 1500 000 Kč,-.

   Strany se dohodly na uhrazení kupní ceny bezprostředně po podpisu této kupní smlouvy.

    

   IV: Doba a místo plnění

    

   Strany smlouvy se dohodly, že prodávající odevzdá kupujícímu do výlučného vlastnictví předmět koupě s veškerým právním i faktickým příslušenstvím, a to bezprostředně po podpisu této smlouvy.

    

   Strany se dohodly, že kupující od prodávajícího přijme do svého výlučného vlastnictví předmět koupě s veškerým právním i faktickým příslušenstvím bezprostředně po podpisu této smlouvy a současně prodávajícímu uhradí kupní cenu. 

   Místem plnění se rozumí místo, na kterém došlo k podpisu této smlouvy.

    

   V. Prohlášení prodávajícího

    

   Prodávající prohlašuje, že neví o žádných právních vadách, jež by znemožňovaly převod předmětu koupě do výlučného vlastnictví kupujícího nebo o faktických vadách, které by kupujícího omezovaly v řádném užívání předmětu koupě.

    

    

   VI. Prohlášení kupujícího

    

   Kupující prohlašuje, že byl se stavem předmětu i příslušenství koupě náležitě seznámen a že si je vědom jejich právního i faktického stavu v době podpisu této smlouvy.

    

   VII. Odstoupení od smlouvy

    

   Prodávající má právo odstoupit od smlouvy, neuhradí-li mu kupující sjednanou kupní cenu řádně, včas a v plné výši. Toto odstoupení je nutno učinit v písemné formě.

   Kupující má právo odstoupit od smlouvy, pokud mu prodávající řádně a včas nepředá předmět koupě s veškerým faktickým i právním příslušenstvím dle odstavce IV. Toto odstoupení je nutno učinit v písemné formě.

   Kupující má právo odstoupit od smlouvy také tehdy, vyjde-li najevo, že se prohlášení prodávajícího plynoucí z pátého odstavce tého smlouvy ukáže jako nepravdivé.

   Dojde-li k platnému odstoupení od smlouvy, mají smluvní strany povinnost vrátit všechna vzájemně učiněná plnění.

    

   VIII. Závěrečná ustanovení

    

   Další vztahy obou smluvních stran, které tato smlouva výslovně neupravuje, se řídí zákonem č. 89/2012.

   Tuto kupní smlouvu je možno měnit nebo doplňovat jen se souhlasem obou stran, a to prostřednictvím dodatků v písemní podobě.

   Tato kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem, kdy ji obě smluvní strany podepíší.

   Tato kupní smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží prodávající a druhé kupující.

   Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že se s kupní smlouvou před jejím podpisem seznámily, jsou si vědomy jejího obsahu a zároveń prohlašují, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

    

   V ………….. dne ………                                                   V ………… dne ………..
     
    
    ………………………………                                                     ……………………………..
    Kupující                                                                            Prodávající

   (podpis)                                                                             (podpis)

   Darovací smlouva

   Darovací smlouva upravuje dobrovolné a bezúplatné převedení vlastnického práva k dané věci z dárce na obdarovaného. Darem může být věc movitá i nemovitá, hmotná i nehmotná. Nejčastěji se darovací smlouva uzavírá mezi rodinnými příslušníky, kdy předmětem daru bývají hodnotnější hmotné věci jako např. nemovitost či auto.

   Darovaní však nemusí být nezvratným procesem. Současná právní úprava obsažená v Občanském zákoníku v § 2055 an. totiž umožňuje darování odvolat, a to buďto pro nevděk, anebo pro nouzi dárce.

   Kupní smlouva na movitou věc

    

   uzavřena dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

   Jméno, příjmení: Jan Bureš

   Bydliště: K Vahám 871, 360 52 Karlovy Vary

   Rodné číslo: 928134/4487

   (dále jen "Prodávající")

    

   a

   Jméno, příjmení: Eduard Skrblík
   Bydliště: Zanzibarská 208/11, 120 00 Praha 2
   Rodné číslo: 921843/4589
    (dále jen „Kupující“)

   I. Předmět koupě

   Prodávající prohlašuje, že má ve výlučném vlastnictví:

    

   Osobní automobil: Ford Mustang, 2X3 6854

   Barva: žlutá

   Rok výroby: 2018

   Registrační značka vozidla: 4B9 6666

   Identifikační číslo: 72798

   Výrobní číslo podvozku: 8X7S8W-2010

   Výrobní číslo motoru: 92YJS29-2010

   Počet najetých kilometrů: 20459

   Technický průkaz: Série XU č. 9919029

    

   II. Příslušenství předmětu koupě

    

   K příslušenství předmětu koupě patří: ……………………………………………..

   Prodávající se zavazuje, že na základě této kupní smlouvy odevzdá kupujícímu do výlučného vlastnictví a za níže stanovenou kupní cenu předmět koupě spolu s právním i faktickým příslušenstvím.

   Kupující se zavazuje, že předmět koupě spolu s veškerým příslušenstvím k němu náležícím kupuje do svého výlučného vlastnictví, a to za cenu stanovenou v odstavci níže.

    

   III. Kupní cena

    

   Smluvní strany ujednaly cenu předmětu koupě ve výši: 1500 000 Kč,-.

   Strany se dohodly na uhrazení kupní ceny bezprostředně po podpisu této kupní smlouvy.

    

   IV: Doba a místo plnění

    

   Strany smlouvy se dohodly, že prodávající odevzdá kupujícímu do výlučného vlastnictví předmět koupě s veškerým právním i faktickým příslušenstvím, a to bezprostředně po podpisu této smlouvy.

    

   Strany se dohodly, že kupující od prodávajícího přijme do svého výlučného vlastnictví předmět koupě s veškerým právním i faktickým příslušenstvím bezprostředně po podpisu této smlouvy a současně prodávajícímu uhradí kupní cenu. 

   Místem plnění se rozumí místo, na kterém došlo k podpisu této smlouvy.

    

   V. Prohlášení prodávajícího

    

   Prodávající prohlašuje, že neví o žádných právních vadách, jež by znemožňovaly převod předmětu koupě do výlučného vlastnictví kupujícího nebo o faktických vadách, které by kupujícího omezovaly v řádném užívání předmětu koupě.

    

    

   VI. Prohlášení kupujícího

    

   Kupující prohlašuje, že byl se stavem předmětu i příslušenství koupě náležitě seznámen a že si je vědom jejich právního i faktického stavu v době podpisu této smlouvy.

    

   VII. Odstoupení od smlouvy

    

   Prodávající má právo odstoupit od smlouvy, neuhradí-li mu kupující sjednanou kupní cenu řádně, včas a v plné výši. Toto odstoupení je nutno učinit v písemné formě.

   Kupující má právo odstoupit od smlouvy, pokud mu prodávající řádně a včas nepředá předmět koupě s veškerým faktickým i právním příslušenstvím dle odstavce IV. Toto odstoupení je nutno učinit v písemné formě.

   Kupující má právo odstoupit od smlouvy také tehdy, vyjde-li najevo, že se prohlášení prodávajícího plynoucí z pátého odstavce tého smlouvy ukáže jako nepravdivé.

   Dojde-li k platnému odstoupení od smlouvy, mají smluvní strany povinnost vrátit všechna vzájemně učiněná plnění.

    

   VIII. Závěrečná ustanovení

    

   Další vztahy obou smluvních stran, které tato smlouva výslovně neupravuje, se řídí zákonem č. 89/2012.

   Tuto kupní smlouvu je možno měnit nebo doplňovat jen se souhlasem obou stran, a to prostřednictvím dodatků v písemní podobě.

   Tato kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem, kdy ji obě smluvní strany podepíší.

   Tato kupní smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží prodávající a druhé kupující.

   Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že se s kupní smlouvou před jejím podpisem seznámily, jsou si vědomy jejího obsahu a zároveń prohlašují, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

    

   V ………….. dne ………                                                   V ………… dne ………..
     
    
    ………………………………                                                     ……………………………..
    Kupující                                                                            Prodávající

   (podpis)                                                                             (podpis)

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

   Vaše advokátní kancelář

   12 let na právním trhu v ČR

   AKVIN je spolehlivým partnerem běžných občanů, živnostníků i obchodních společností, které jsou lídry ve svých oborech.

   Zeptejte se advokáta!

   andrej-kontakt
   Dobrý den, jak Vám můžu pomoct?
   JUDr. Ing. Andrej Štaňko, Ph.D., advokát